DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ THU NỘP ĐẢNG PHÍ
17/04/2024

DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ THU NỘP ĐẢNG PHÍ

DANH MỤC VĂN BẢN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY, BÍ THƯ CHI BỘ VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
16/04/2024

DANH MỤC VĂN BẢN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY, BÍ THƯ CHI BỘ VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
02/04/2024

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Hướng dẫn Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
30/09/2021

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.