Hướng dẫn Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
30/09/2021

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 27/9/2021 về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.