02/04/2024 09:14        

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị quy định giám sát trong Đảng.

2. Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

3. Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát.

4. Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

5. Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

6. Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

7. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

8. Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

9. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

10. Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

11. Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

12. Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

13. Quyết định số 307-QĐ/ĐUK, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ.