01/02/2021 14:45        

Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa

* Quyết định Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

* Quyết định Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

* Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010

* Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010

* Quyết định Chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010

* Quyết định chuẩn y Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2000 - 2005

* Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2000 - 2005

* Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2000 - 2005

* Quyết định chuẩn y Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (năm 1996)

* Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (1996)

* Quyết định Chuẩn y Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh (năm 1995)

* Quyết định Thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy (Năm 1995)