14/01/2021 10:59        

Doanh nghiệp FDI

1 Chi bộ Công ty   TNHH Sodex Sport (100%)
2 Chi   bộ Công ty TNHH Bia SanMiguel Việt Nam(100%)
3 Chi   bộ Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang
4 Chi   bộ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung bộ