14/01/2021 10:36        

Doanh nghiệp nhà nước

1 Đảng bộ Tổng Công ty Khánh Việt
2 Đảng bộ Công ty Yến Sào Khánh Hòa
3 Đảng bộ Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa
4 Đảng bộ Công ty Xăng Dầu Phú Khánh
5 Đảng bộ Bưu Điện Khánh Hòa
6 Đảng bộ Viễn Thông Khánh Hòa
7 Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Khánh Hòa
8 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa 
9 Đảng bộ Công ty TNHH Liên doanh Kho Ngoại quan Xăng dầu Vân Phong
10 Đảng bộ Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Trung Bộ
11 Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
12 Chi bộ Bảo Việt Khánh Hòa
13 Chi bộ Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Khánh Hòa
14 Chi bộ Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO
  Các đơn vị đã chuyển đi theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư
1 Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa
2 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa
3 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa
4 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa
5 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang
6 Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nha Trang
7 Chi bộ Chi nhánh ABIC Khánh Hòa