23/01/2021 18:08        

Cơ quan chuyên trách và đơn vị đặc thù

1. Đảng bộ Nòng cốt Cụm Công nghiệp Diên Phú & Đắc Lộc

2. Đảng bộ Xây dựng Lực lượng Chính trị Khu Công nghiệp Suối Dầu

3. Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà