22/01/2021 11:04        

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

1. BÍ THƯ:                                         Đồng chí Nguyễn Thế Sinh

2. PHÓ BÍ THƯ:                                Đồng chí Lê Thị Ngọc Sương

3. VĂN PHÒNG    

- Chánh văn phòng:                          Đồng chí Phạm Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

- Phó Chánh văn phòng:                  Đồng chí Vũ Khánh Bình

- Chuyên viên:                                  Đồng chí Nguyễn Hồ Hồng Linh

- Nhân viên:                                      Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ

4. BAN TỔ CHỨC

- Trưởng Ban:                                   Đồng chí Lê Ngọc Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

- Phó Ban:                                         Đồng chí Hồ Xuân Thanh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

- Chuyên viên:                                  Đồng chí Lê Hoàng Hải

                                                           Đồng chí Lê Vũ Hoàng Dương

5. BAN TUYÊN GIÁO

- Trưởng Ban:                                   Đồng chí Võ Tấn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

- Phó Ban:                                         Đồng chí Lê Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

6. ỦY BAN KIỂM TRA

- Chủ nhiệm:                                     Đồng chí Phan Cư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

- Phó Chủ nhiệm:                             Đồng chí Hà Thị Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

- Ủy viên:                                           Đồng chí Lê Đức Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

- Chuyên viên:                                    Đồng chí Nguyễn Ngọc Diêm Hòa

7. ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI

- Bí thư:                                             Đồng chí Tô Thị Tuyết Ngân

- Phó Bí thư chuyên trách:              Đồng chí Lê Hoàng Hải

- Phó Bí thư kiêm nhiệm:                Đồng chí Trần Mạnh Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khánh Việt