22/01/2021 11:04        

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

1. BÍ THƯ:                                         Đồng chí Trần Xuân Lãm

2. PHÓ BÍ THƯ:                                Đồng chí Lê Thị Ngọc Sương

3. VĂN PHÒNG    

- Chánh văn phòng:                          Đồng chí Phạm Tiến

- Phó Chánh văn phòng:                  Đồng chí Vũ Khánh Bình

- Chuyên viên:                                  Đồng chí Nguyễn Ngọc Diêm Hòa

                                                           Đồng chí Lê Vũ Hoàng Dương

- Nhân viên:                                      Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ

4. BAN TỔ CHỨC

- Trưởng Ban:                                   Đồng chí Lê Ngọc Lam

- Phó Ban:                                         Đồng chí Hồ Xuân Thanh Hà

- Chuyên viên:                                  Đồng chí Lê Hoàng Hải

                                                           Đồng chí Nguyễn Hồ Hồng Linh

5. BAN TUYÊN GIÁO

- Trưởng Ban:                                   Đồng chí Võ Tấn Bình

- Phó Ban:                                         Đồng chí Lê Quang Phương

6. ỦY BAN KIỂM TRA

- Chủ nhiệm:                                     Đồng chí Phan Cư

- Phó Chủ nhiệm:                             Đồng chí Hà Thị Ngân

- Ủy viên:                                           Đồng chí Lê Đức Trọng

7. ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI

- Bí thư:                                             Đồng chí Phạm Tiến

- Phó Bí thư chuyên trách:              Đồng chí Tô Thị Tuyết Ngân

- Phó Bí thư kiêm nhiệm:                Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải  - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa