16/04/2024 09:30        

DANH MỤC VĂN BẢN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY, BÍ THƯ CHI BỘ VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

2.  Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

3. Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống.

4. Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước.

5. Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU, ngày 26/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt và tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính Phủ.

5.1. Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

5.2. Nghị định 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ Quy định về  khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

6. Quyết định số 857-QĐ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy (tổ chức đảng) với chủ doanh nghiệp tư nhân.