31/07/2023 15:53        

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 54-KL/TW, NGÀY 09/5/2023 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 99-QĐ/TW, NGÀY 03/10/2017 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI, ....