17/04/2024 08:57        

DANH MỤC VĂN BẢN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ THU NỘP ĐẢNG PHÍ

1. Tài liệu chuyên đề nghiêp vụ công tác văn phòng cấp ủy.

2. Quy định số 169-QĐ/TW, ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về mức chi chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp.

3. Quyết định 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành Trung ương  Quy định về chế độ đảng phí.

4. Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước.

5. Quyết định số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương đảng Hướng dẫn một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quy định số 99-QĐ/TW về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước.

6. Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với Tổ chức đảng và đảng viên.

7. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

8. Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trển địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

9. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

10. Quy định số 19-QĐi/TU, ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chế độ chi tiêu hoạt động của Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy.

11. Công văn số 141-CV/VPTW, ngày 17/3/2021 của Văn phòng Trung ương đảng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 Quy định về chế độ đảng phí.

12. Công văn số 516-CV/ĐUK, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện chế độ đảng phí, chi hoạt động công tác của  tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

13. Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND, ngày 11/10/2023 của HĐND tỉnh quy định mức chi thù lao báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

14. Công  văn số 724-CV/ĐUK , ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện thu, chi đảng phí theo Quy định