22/08/2023 08:53        

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa: Khánh thành cụm pano tuyên truyền năm 2023

Ngày 18/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành cụm pano tuyên truyền năm 2023 tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm).

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành cụm pano tuyên truyền năm 2023.

 

Theo đó, các cụm pano được khánh thành để tuyên truyền năm 2023 gồm 3 cụm, 6 bảng pano lắp đặt tại 3 địa điểm gồm: Khu Công nghiệp Suối Dầu, Cụm Công nghiệp Diên Phú, Cụm Công nghiệp Đắc Lộc.

 

Nội dung tuyên truyền gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”; “Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Pano tuyên truyền tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Pano tuyên truyền tại Cụm Công nghiệp Diên Phú.

Pano tuyên truyền tại Cụm Công nghiệp Đắc Lộc.

 

Các cụm pano tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tranh thủ mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi đắp tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

 

THÁI THỊNH