18/07/2022 14:59        

Giấy mời_ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1,5 ngày, 21,22/7/2022 bắt đầu lúc 08g00)

 
Bài viết khác