Văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
65-KH/ĐUK28/11/2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
64-KH/ĐUK21/11/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
05-HD/ĐUK14/11/2022 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
63-KH/ĐUK08/11/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vào bảo đảm an ninh
26-NQ/TW03/11/2022 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
62-KH/ĐUK02/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21 của BCHTW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
205-QĐ/CQĐUK28/10/2022 Số 205_QĐCQĐUK Quyết định Ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
361-CV/ĐUK14/09/2022 Công văn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
59/KH-CQĐUK05/09/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
347-CV/ĐUK09/08/2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
58-KH/ĐUK25/07/2022 Kế hoạch chuyển đổi số của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
171-QĐ/ĐUK20/07/2022 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa
56-KH/ĐUK20/07/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của BTT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
54-KH/ĐUK19/07/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của QH Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
55-KH/ĐUK19/07/2022 Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII
69-QĐ/TW06/07/2022 Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
49_KH/ĐUK06/06/2022 Kế hoạch hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2022
50-KH/ĐUK06/06/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
47-HD/BTGTW04/04/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
42-KH/ĐUK22/02/2022 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09, ngày 28-01-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
12345