Hôm nay, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
25/01/2021

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII, BCH Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội.