27/01/2021 15:50        

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

* Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

* Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2010 - 2015

* Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2005 - 2010

* Quyết định chuẩn y Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2000 - 2005

* Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2000 - 2005

* Quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (năm 1996)

* Quyết định Chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy lâm thời Khối Doanh nghiệp (năm 1995)