15/09/2021 15:42        

Kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam SẺNGPHẾT HÙNGBUNNHUÔNG. (Ảnh: qdnd.vn)

 

Cho đến nay, có thể khẳng định việc Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã quyết tâm lựa chọn và kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng, phát triển đất nước như ngày hôm nay là yếu tố khách quan, là sự tồn tại và phát triển vững chắc của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một bài viết rất quan trọng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chứa đựng nhiều ý nghĩa, là một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của Đảng và nhân dân Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Tôi thấy rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những vấn đề nổi bật về lý luận và thực tiễn phong phú và sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nhiều thập kỷ qua, khẳng định mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, coi độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng là phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, sau đó xây dựng một hệ thống chính trị mới mà quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân và cũng là sự lựa chọn đúng đắn trong thời kỳ Việt Nam bước vào giai đoạn tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Việc lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vì chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc. Có thể nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phong phú cả về mặt lý luận và thực tiễn, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gần hai năm, tôi hiểu và nhận thức sâu sắc rằng: Lào và Việt Nam đều kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và coi đây là cơ sở lý luận để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai nước chúng ta đã và đang đi theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa như đã đề ra trong các nghị quyết đại hội của mỗi Đảng qua các thời kỳ.

Qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nhận thức được rằng: chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai phù hợp với từng thời kỳ và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Trong chặng đường hơn 90 năm lịch sử vẻ vang của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn trăn trở, suy nghĩ và nỗ lực tìm mọi cách để hoàn thiện đường lối, chính sách và xây dựng nền tảng đi lên chủ nghĩa xã hội làm sao vừa phù hợp với quy luật chung và vừa phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Cho đến nay, có thể khẳng định việc Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã quyết tâm lựa chọn và kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng, phát triển đất nước như ngày hôm nay là yếu tố khách quan, là sự tồn tại và phát triển vững chắc của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Tôi cũng thấy được nhận thức tổng quát từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội - một xã hội mà người dân Việt Nam đã và đang phấn đấu xây dựng và cùng hướng tới. Đó là một xã hội mà dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân Việt Nam làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Và thực tế đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và đảm bảo cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, thì đường lối đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam liên tục được củng cố, hoàn thiện và từng bước hiện đại hóa, phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam trong từng thời kỳ, làm cho đất nước Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô, mức độ nền kinh tế có sự phát triển liên tục; đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là bước tiến đột phá về lý luận rất cơ bản và có sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua thời gian sinh sống và làm việc ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Thực tiễn đã chỉ cho chúng ta thấy, sự nghiệp đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự tập hợp đầy đủ các yếu tố ưu việt của nền kinh tế thị trường theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có đặc điểm là cơ sở kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế, hoạt động trên nền tảng tuân thủ đầy đủ các cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường, một kiểu tổ chức kinh tế mà tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối.

Phần cuối bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, đến sức mạnh “dời non lấp biển” của quần chúng nhân dân khi được tổ chức thành lực lượng thống nhất nhận thức, ý chí và hành động; khẳng định “sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”, đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dễ mười lần không dân cũng chịu/Khó trăm lần dân liệu cũng xong” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.280). Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn có giá trị trong tất cả các thời kỳ cách mạng ở Việt Nam cũng như ở Lào. Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam và Lào.

Tôi tin tưởng rằng, việc kiên định lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đoàn kết một lòng, yêu nước, chăm chỉ, kiên trì và anh dũng của nhân dân, Việt Nam sẽ xây dựng được đầy đủ các điều kiện vững chắc để đi lên chủ nghĩa xã hội theo mục tiêu đã đề ra.

SẺNGPHẾT HÙNGBUNNHUÔNG - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(Theo Báo Nhân dân)