10/09/2020 11:11        

Phải lựa chọn được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự đại hội đảng toàn quốc

NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC PHẢI THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG, CÓ SỐ LƯỢNG HỢP LÝ, TIÊU BIỂU CHO TRÍ TUỆ CỦA TOÀN ĐẢNG, BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI.

Hình ảnh tại Hội nghị

Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu ở một số Đại hội Đảng toàn quốc gần đây (các Đại hội X, XI, XII), Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng phân bổ đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Theo đó, nguyên tắc phân bổ đại biểu phải thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Căn cứ để phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng dựa trên 3 tiêu chí: Đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, số lượng đảng viên của từng đảng bộ, vị trí quan trọng của một số đảng bộ. Theo kinh nghiệm các khoá trước đây, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc của Đảng theo các nguyên tắc và căn cứ nêu trên về cơ bản đều được các cấp uỷ, tổ chức đảng đồng tình. Điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, sáng 11/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Uỷ viên Trung ương tập trung cho ý kiến về các nguyên tắc, tiêu chí để phân bổ đại biểu; việc dự kiến phân bổ số lượng cụ thể như đã nêu trong Tờ trình của Bộ Chính trị và các phụ lục số liệu kèm theo. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương thống nhất về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết định cụ thể số lượng đại biểu của từng đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Theo dangcongsan.vn