18/02/2022 10:01        

Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu qủa đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Xem chi tiết tại đây