11/11/2021 15:06        

Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối Doanh nghiệp lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022-2027